Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 2. 2010

                      

 

Obrazek

 

Projekt ESF - Kokos

Projekt - Kooperace a konkurenceschopnost – Kokos -  operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků Středočeského kraje s úzkým propojením na metody a obsah výuky, nové uplatňování interaktivní výuky i ICT prostředí.
V tomto projektu jsme se spojili s dalšími deseti okolními základními školami. Žadatelem projektu je PAU - Přátelé angažovaného učení, (více na
www.pau.cz). Školy jsou partnery projektu. Výstupem bude plně dostupný elektronický Program inovačních strategií učení pro implementaci ŠVP vycházející z praxe. Díky realizaci projektu by se měl změnit osobní přístup pedagogů k novým metodám práce. Zkvalitní se vzájemná informovanost mezi partnerskými školami v rovině pracovní, profesionální i lidské. Součástí projektu bude mapování stavu ve školách, potřeb učitelů, následně semináře, workshopy, výjezdové pobyty sboroven, koordinátorů.

 

Projekt ESF Kokos - podrobnější informace

Přátelé angažovaného učení, občanské sdružení (PAU, o.s.) v partnerské spolupráci jedenácti škol Středočeského kraje, získalo finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT na realizaci projektu č. CZ.1.07/1.3.04/02.0014 Kooperace a konkurenceschopnost (zkrácený název Kokos) pro podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středočeských škol, prvořadě v 11 partnerských školách: ZŠ Štěchovice, ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, ZŠ Davle, ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, MŠ a ZŠ Sunny Canadian s.r.o., ZŠ Krhanice, ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice, ZŠ Kostelec u Křížků, ZŠ a MŠ Dolní Břežany a ZŠ Hradištko.

Projekt je programován na 34 měsíce. Smluvním startem 1. září 2009 byla odstartována úvodní etapa a vlastní aktivity realizují uvedené školy od 1. února 2010. Celý projekt potrvá do konce června 2012.

Cíli projektu je prohlubování pedagogických kompetencí, praktické vyzkoušení nových metod výuky, hledání vhodných forem interaktivity ve vyučování s pochopitelným stálým rozšiřováním a využíváním informačních a komunikačních technologií. Školy mají přirozenou potřebu po úvodních letech (od školního roku 2007/08) zavádění svých školních vzdělávacích programů tyto materiály inovovat a náležitě implementovat do své činnosti. Odtud plyne i nutné zefektivnění školního procesu.

Klíčové aktivity:

 1. Analýza konkrétních vzdělávacích potřeb pracovníků škol

 2. Vytváření Programu inovačních strategií učení pro implementaci ŠVP

 3. Ověření Programu inovačních strategií učení pro implementaci ŠVP

 4. Výjezdní dvoudenní školení pro sborovny škol

 5. Otevřené workshopy pro učitele ZŠ Středočeského kraje

 6. Školení zástupců partnerů – management podpory implementace ŠVP

 7. Modernizace textu vytvořených ŠVP škol

 8. Průběžná evaluace

Do června 2010 se uskuteční ve všech partnerských školách cílené semináře pro pedagogické sbory. Realizovány jsou setkání napříč sborovnami, tedy setkání příslušných odborných skupin, tj.: učitelé českého jazyka, učitelé matematiky, učitelé cizích jazyků, učitelé zeměpisu a vlastivědy, učitelé dějepisu a občanské výchovy, učitelé fyziky a přírodovědy, učitelé přírodovědy, přírodopisu a chemie, učitelé z malotřídních škol. Obdobné semináře budou pokračovat i v dalších etapách projektu Kokos.

Mezi klíčové aktivity projektu Kokos patří i školení managementu partnerských škol, jehož cílem je profesionální a lidský rozvoj.

Na jaře 2010 proběhly 2 semináře napříč partnerskými školami. První na téma Současné školství a zkušenosti ze zahraničí se školitelem Prof. Karlem Rýdlem. Druhý s tématem Naučte se užívat si učení spolu s dětmi s přednášejícími Mgr. Karlem Derflem a Mgr. Jaromírem Slámou.

Pedagogové škol se účastní 3 ukázkové dvouhodiny ve 3 partnerských školách (ZŠ a MŠ Jílové, MŠ a ZŠ Sunny Canadian a ZŠ Krhanice).

Projekt Kokos nabídne i dva otevřené workshopy pro učitele ZŠ celého Středočeského kraje. První je plánován na leden 2011 do ZŠ Jílové u Prahy. O rok později se uskuteční druhý v ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice.

V srpnovém přípravném týdnu 2010 vyjedou jednotlivé pedagogické sbory na dvoudenní letní školení. Prázdninovou školu si zopakují obdobně i o rok později v srpnu 2011.

V červnu 2012 bude mít 11 partnerských škol 11 zmodernizovaných školních vzdělávacích programů.
Projekt Kokos si klade za úkol oslovit a podpořit 330 pedagogů Středočeského kraje, mnohé pochopitelně opakovaně v průběhu trvání a předpokládá, že 109 pracovníků se stane poskytovateli služeb k naplnění cílů a domluvených aktivit.

Řídící výbor projektu Kokos

 

Co nového v KOKOSU?
Ptáte se, co je to KOKOS?  Je to název projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost – Kooperace a konkurenceschopnost. V tomto projektu je zapojeno  11 škol našeho regionu. 
O průběhu projektu je možné se informovat na webových stránkách jednotlivých škol nebo na stránkách PAU, o.s., které projekt zastřešuje. V projektu je řešeno další vzdělávání pedagogických pracovníků,  setkávání vedoucí ke zlepšení spolupráce mezi školami. V praxi je to realizování seminářů ve školách, mezi školami, workshopy, setkáváním vedoucích pracovníků škol. Jednou z aktivit projektu je i výjezdní  dvoudenní školení pro sborovny škol. S průběhem této aktivity vás chci v následujících řádcích seznámit.
Jak je uvedeno v projektu, cílem této aktivity je prohloubení vztahů mezi pedagogickými pracovníky. A to  v průběhu školního roku, při běžné výuce, není  realizovatelné. Proto vedení téměř všech zúčastněných škol přivítalo příležitost využít Kokos k tomu, aby uskutečnili „výjezd sborovny“ za hranice svých  obcí.  K tomu všechny školy využili přípravný týden, tj. poslední srpnový týden. Bylo koordinátorech projektu, kam se svými lidmi vyjedou, jaké lektory si nasmlouvají, jakou programovou náplň budou jejich dva dny mít.
Malotřídní školy zapojené do projektu se rozhodly spojit své síly, potažmo finance , a tak paní učitelky vyrazili do Selského mlýna v Líšnici. Sešli se tu pedagožky z Hradištka, ze Zlatník, z Kostelce u Křížků a ze ZŠMŠ z Jílového u Prahy.  Jak první lektorku si pozvaly paní RNDr. Renatu Fejfarovou  s tématem semináře „Syndrom vyhoření“. Další lektorkou byla pan Mgr. Květa Krüger, účastnice seznámila s modelem „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. V druhé části programu ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Ivana Jelínková pohovořila na téma „Školní zralost dětí před vstupem do 1. třídy,“upozornila na nutnost úzké spolupráce elementaristek s učitelkami MŠ, školními psychology, a rodiči budoucích prvňáčků. Dále pak ředitelka ZŠ a MŠ v Jílovém u Prahy Mgr. Jitka Dupalová hovořila o „Krizové intervenci,“ přítomné seznámila s formami krizové pomoci a s nabídkou služeb v této oblasti.
Další dvě školy si zvolily k výjezdu  stejné místo pobytu. V krásném prostředí, v penzionu Ráj na okrese Česká Lípa se postupně vystřídali pedagogové z ZŠ,MŠ, ZUŠ  Jesenice u Prahy a ZŠ Davle. Jeseničtí svůj program zahájili školením v podání Mgr. Jana Kordy (ředitel ZŠMŠ Lyčkovo náměstí) na téma „Vyhodnocování očekávaných výstupů v ŠVP a propojení očekávaných výstup s klíčovými kompetencemi“. Druhý den lektorovali „domácí lektoři“ , paní učitelka Mgr. Markéta Ladová na téma „Práce se žákovskou samosprávou z pohledu třídního učitele“ a pan učitel PhDr. Jan Hoštička na téma „Výchovné a vzdělávací strategie školy, výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu“.
I davelští byli v Ráji. Jejich program byl sestaven z hodnocení uplynulého období,  z plánování činnosti na další období, z metodiky „oživení“ vyučovací hodiny, v neposlední řadě v seznámení s projektem SKUTER – „Jak pracovat s problémovými žáky“. Průběh seminářů si připravila a  vedla je paní ředitelka Mgr. Zdena Lišková.
Další zúčastněnou školou v projektu KOKOS je Základní škola Krhanice. Tým učitelů vyrazil proti proudu Sázavy, jejich cílem byly Vlastějovice. Také  oni si domluvili jako lektorku paní Mgr. Květu Krüger, seznámila je s novými metodami podporujícími čtenářskou gramotnost. Druhý den pobytu měl připravený vlastivědný program pan učitel Mgr. Pavel Ouřadník. Své kolegyně a pana ředitele v první části programu provedl okolím Vlastějovic a ve druhé části je seznámil se zážitky a fotografiemi ze své cesty po USA.
Do Polabí, přímo do Poděbrad, se vydal pedagogický sbor z Jílového u Prahy. Program probíhal v krásném prostředí hotelu Zámeček. První den probíhaly souběžně dva semináře, paní Halka Baláčková, MBA vedla seminář na téma „Spokojený učitel, spokojený žák“, výstupy z této části byly impulzy pro další práci vedení školy i samotných pedagogů. Další seminář vedla paní ředitelka PaedDr. Květa Trčková, tématem byl „Etický kodex učitele“. Ve druhém dnu učitelé pracovali opět pod vedením paní ředitelky na přípravě plánu akcí na nový školní rok a dále pod vedením paní učitelky Mgr. Stanislavy Fourové pracovali na stanovení strategií pro  naplňování žákovských kompetencí ve Školním vzdělávacím programu „Škola pro radost“.
Pedagogický sbor ze Základní školy ve Štěchovicích  se vydal na nedalekou Slapskou přehradu do Zlíchov, školení probíhalo v zařízení organizace PROSAZ. Přednášky byly zaměřené  na  problematiku spolupráce s psychology, s diagnostikou obecně, s diagnostikou sociální nedostatečnosti a na spolupráci jednotlivých organizací řešících tuto problematiku, zazněly v podání PhDr. Alice Podholové, Mgr. Věry Truksové a Mgr. Zuzany Švarcové. Dalším tématem školení  byla  „Spolupráce školy s Policií ČR v oblasti sociálně patologických jevů“, té se věnoval JUDr. Martin Koubek PhD. . Nezapomnělo se ani  na tématiku psychohygieny učitelů, jak v profesní sféře, tak i osobním životě.
Další dvě školy zúčastněné v projektu výjezdy zatím nerealizovaly. ZŠ a MŠ Dolní Břežany procházela velkou rekonstrukcí, a tak učitelé měli v přípravném týdnu naprosto jiné starosti. V ZŠ a MŠ Sunny Canadien si výjezd naplánovali na podzimní prázdniny.
Na prvním poprázdninovém setkání ve škole v Jesenici konstatovali všichni ředitelé zúčastněných škol, že tyto výjezdy měly velmi dobrý dopad na všechny zúčastněné pedagogy. Strávili pracovní dny v příjemném prostředí, v plném pracovním nasazení, poznali se navzájem v nestandardních  situacích, stmelili kolektiv. Cíle pobytu byly splněny –  učitelé odjížděli pozitivně naladěni, s tím, že vědí, co mohou od nového školního roku očekávat.


Za účastněné koordinátory PaedDr. Květa Trčková

 

Projekt Kokos – workshop.

 

Jednou z klíčových aktivit projektu Kokos je uspořádání dvou otevřených workshopů pro učitele základních škol Středočeského kraje. Workshopy jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků s obsahem - inovační strategie učení. První z nich s názvem „Prázdniny ve škole s Kokosem“ se uskutečnil 4. 2. 2011 na Základní škole Jílové u Prahy. Den pololetních prázdnin byl zvolen záměrně, aby se seminářů mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců a přitom nebylo jejich nepřítomností narušeno vyučování na jednotlivých školách.

Organizátoři workshopu zaslali pozvánku ředitelům většiny škol Středočeského kraje. Je však otázkou, zda se informace všude dostala i k jednotlivým učitelům. Někteří přihlášení se o této akci dozvěděli od kolegů z jiných škol, nikoli od svého vedení. Celkem se workshopu zúčastnilo 148 pedagogických pracovníků středo-českých základních škol.

Nabídka seminářů byla velmi pestrá a každý účastník se mohl zúčastnit dvou z nich, protože většina se konala dopoledne i odpoledne. Lektoři byli velmi fundovaní odborníci a tak bylo pro mnohé účastníky těžké rozhodnout se, kterému semináři dát přednost. Mohli volit z následujících: 1. Komunikace s rodiči - PhDr. Václava Masáková

 2. Práce s hlasem - PaedDr. Alena Tichá PhD.

 3. Finanční gramotnost - Ing. Ladislava Hetfleišová

 4. Koučink jako metoda řízení - Lukáš Pejchal

 5. Etická výchova – ochutnávka - Mgr. Marie Navrátilová

 6. Nadané dítě v základní škole - PhDr. Eva Vondráková

 7. Je kázeň přežitkem? - RNDr. Renata Fejfarová

 8. Stres aneb jak přežít v práci - PaedDr. Lenka Burdíková

 9. Hraní rolí, simulační hry - Mgr. Jan Vrtiška

 10. ČŠI pomoc pro vedení škol - Mgr. Petr Drábek

 11. Komunikace? Snadné … - Bc. Jan BurdíkPo skončení seminářů účastníci vyhodnotili jejich úspěšnost. Všechni lektoři byli hodnoceni kladně. Workshop přinesl mnoho nových poznatků, informací a výměnu zkušeností. Cenné bylo i to, že se mohli setkat učitelé mnoha škol, kteří se na takovýchto akcích vzájemně obohacují svými vědomostmi a dovednostmi, předávají si poznatky dobré praxe.

Kladné dojmy z workshopu umocnila také výborně připravená organizace celé akce. Vedení a zaměstnanci Základní školy Jílové u Prahy odvedli skvělou práci a zajistili hladký průběh celodenního setkání. Všem patří veliký dík, zvláště paní ředitelce PaedDr. Květě Trčkové.

O tom, že účastníci odjížděli spokojeni, svědčí i báseň, kterou vytvořila paní učitelka Blažena Dlouhá ze ZŠ Jesenice.


                    Mgr. Alena Šreplová, ZŠ Kostelec u Křížků 

Učitelské „ prázdniny“

Blažena Dlouhá, ZŠ Jesenice


V pátek ráno všichni svorně v Jílové jsme spěchali,

bychom nové vědomosti v Eko škole získali.

Cesta jako tankodromem do cíle nás dovedla

a pak celá naše parta do lavic si zasedla.

Potkali jsme tu své známé, dostali i svačinu,

vědomosti, dovednosti získaly si většinu.

Odpolední přednášení zpestřila nám kávička

a získané vědomosti zahřály u srdíčka.

Byl však pátek – na nás všechny čekala už rodina,

a tak pátá odpolední byla krutá hodina.

Zato nové vědomosti získané tu pospolu,

pomohou nám v naší práci myslet trochu ponovu.

 

Zpráva z letní školy málotřídních škol
v rámci projektu KOKOS

 
Soustředění pedadogických pracovníků z málotřídních škol se konalo v příjemném prostředí povodí Berounky nedaleko Prahy, v hotelu Grand v městečku Řevnice.

Setkání probíhalo ve dvou dnech – 25. a 26. srpna 2011 za účasti 18 pedagogů z málotřídních škol zapojených do projektu  Kooperace a konkurenceschopnost škol – KOKOS a 3 pedagogů z místní ZŠ Řevnice.

První den setkání, 25.8.2011, lektorovala Mgr. Zuzana Kolátorová, dopoledne na téma Grafomotorika v ZŠ, odpoledne na téma Podpora správného vývoje řeči.

Obsah dopoledního setkání
Lektorka přítomným učitelkám na konkrétních příkladech formou her a cviků ukázala, jak pomáhat dětem, které mají grafomotorické obtíže. Zdůraznila důležitost podnětného  prostředí rodiny  jako vzoru chování. Dále zdůraznila principy práce s těmito dětmi – radostné prostředí, povzbuzení, komunikace, individuální přístup, dát dětem volbu (čas, formu práce). Kladení důrazu na rozvoj hrubé a jemné motoriky a koordinaci – přítomné si samy na sobě vyzkoušely jednotlivé návodné (jednoduché) cviky, které uvolňují svalové napětí.


Obsah odpoledního setkání
Podle výběru barev, barevnosti a struktury obrázku se dá rozpoznat problém žáka  /zejména na kresbě lidské postavy/.
Na hrách, do kterých se přítomné zapojily, byly ukázány jednotlivé kroky, jak objevit a procvičovat vývojové poruchy řeči.

Zúčastněné učitelky se seznámily nejen s novými trendy a teoretickými poznatky na daná témata, ale i aktivně se zapojily do workshopů, kde si vyzkoušely nabyté vědomosti v praktických činnostech.  

Druhý den setkání, 26.8.2011,  byl věnován Modernizaci textu Školního vzdělávacího programu v jednotlivých zúčastněných málotřídních školách. Lektorkami tohoto dne  byly v jednotlivých skupinách  tzn. školních kolektivech pověřené garantky pro ŠVP v dané škole.

Hlavní body druhého dne:
Anylýza dosavadních zkušeností z výuky dle vlastních ŠVP
Vyhodnocení dosažené úrovně kompetencí žáků
Osvědčené metody a formy práce a jejich implementace do ŠVP
Úpravy výstupů jednotlivých ročníků
 

V závěru dvoudenního setkání všechny přítomné kladně zhodnotily úroveň, náplň přednášek, ale i příjemné prostředí navštíveného hotelu.
                                                                    


Mgr Jitka Dupalová                               Mgr. Alena Šreplová
koordinátor projektu KOKOS na         koordinátor projektu KOKOS na
ZŠ a MŚ Jílové u Prahy                        ZŠ Kostelec u Křížků,
Pod školkou 493                                   okres Praha -  východ
254  01  Jílové u Prahy                         Kostelec u Křížků 48
                                                                251  68  Kamenice


PaedDr. Vladislava Hluchá
koordinátor projektu KOKOS na
ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice
náves sv. Petra a Pavla 41
251  41  Dolní Břežany

                    
Zapsala V. Hluchá

 

Druhý prázdninový workshop

 

Učitelé prázdniny neměli.

Závěrečný finiš před koncem pololetí a volný pátek na začátku února jsou pro mnohé školáky již minulostí. Je však dobré se trochu vrátit v čase a připomenout si zajímavou akci, která se o pololetních prázdninách konala ve Fakultní jesenické škole. Onoho mrazivého dne se na 150 učitelů nejen z blízkého okolí, ale z celého Středočeského kraje sjelo do Jesenice, by se zúčastnili celodenního workshopu. Akce se konala díky projektu KOKOS (kooperace a konkurenceschopnost) financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu.

Celkem dvacet tři dopoledních a odpoledních seminářů a dílen se zaměřovalo na různá pedagogická témata. Velkému zájmu se těšilo téma Individuální vzdělávání v naplněné třídě, Management třídního učitele, Efektivní komunikace v profesních situacích, Slovní hodnocení a sebehodnocení. Nechyběl ani seminář věnovaný nadaným žákům a práci s nimi, prezentačním a komunikačním dovednostem a etické výchově. Matematici si mohli vyzkoušet netradiční geometrické modelování, mnozí účastníci se těšili i na keramickou dílnu a hudební dílnu s masopustním tématem nebo na seminář věnovaný Profesní únavě hlasu, a jak jí předcházet. Zvláště pro ředitele škol a jejich zástupce byl velmi přínosný seminář zabývající se profesními kvalitami učitele a způsobům, jak je zjišťovat.

Všichni lektoři byli vybíráni s velkou pečlivostí, a proto byla kvalita seminářů velmi dobrá, o čemž svědčily hlasité diskuse na chodbách a v jídelně, kde si při dobrém obědě účastníci vzájemně sdělovali své zážitky a poznatky. Po celý den příjemně svítilo do oken školy sluníčko a na sousedním rybníku se proháněli malí bruslaři. Mrazivý den tedy nevadil ani dětem ani jejich učitelům. Ti získali mnoho cenných a zajímavých zkušeností, a jak bylo slyšet, rádi je použijí při výuce svých žáčků, jen co se všichni zase sejdou ve školních lavicích.


PaedDr. Jana Zbirovská

(zástupce ředitele Sunny Canadian School v Jesenici)